Управление на риска

Intlcert.bg - International Certifications

Стандартите за управление на риска предполагат наличието на ефективна система за управление, чрез която да се идентифицират дейностите, които биха могли да застрашат организацията и да се гарантира, че са внедрени подходящи мерки за контрол, за да се неутрализират рисковете, където е приложимо.