ISO 45001 замества OHSAS 18001

Intlcert.bg - International Certifications

Най-новият международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 е вече публикуван. Засега стандартът е наличен за купуване на английски, френски и испански език на интернет страницата на ISO – www.iso.org, а Българският институт за стандартизация е обявил на своята интернет страница, че БДС ISO 45001:2018 ще бъде обявен в официалния им бюлетин за месец април 2018г. и след обявяването ще може да се купува от БИС в официален превод на български език.

Стандартът следва новата структура на стандартите за системи за управление, по която вече бяха преработени ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

За всички организации, които имат сертификати за OHSAS 18001:2007, Международният акредитационен форум е определил тригодишен период за преход, считано от датата на публикуване на стандарта – 12.03.2018г. В рамките на тези три години сертифицираните организации трябва да преминат одит по новия стандарт и сертификатите им да бъдат преиздадени. Следете нашата интернет страница за допълнителна полезна информация, за политиката ни за преход, както и за обучения във връзка с прилагането на новия стандарт!